Služby

Komplexní ekonomická správa

TVO EUROPE

Podle Vašich představ Vám vypracujeme dostupné řešení pro efektivní spravování svěřené nemovitosti. Cenu pak přizpůsobíme Vašim požadavkům.

Příklad služeb, které obecně poskytujeme:

Podpora orgánům SVJ
 • účast správce na jednáních výboru a shromáždění vlastníků, případně na jiném jednáních dle dohody s klientem
 • příprava zasedání shromáždění SVJ, včetně přípravy podkladů, pozvánek a účasti zaměstnanců správce, jak výše uvedeni
 • vyhotovení zápisu ze zasedání shromážděni SVJ
 • vyhotovní zápisů ze schůzí výboru SVJ
 • zastupování SVJ vůči třetím osobám dle požadavků klienta
 • příprava a organizace výběrových řízení na dodavatele služeb
 • jednání s pojišťovnami při řešení pojistných událostí
 • příprava příkazů k úhradě v elektronickém bankovnictví SVJ
Právní podpora SVJ
 • příprava stanov a dalších vnitřních předpisů SVJ
 • zajištění zápisu do rejstříku společenství a zápisů změn v rejstříku
 • zakládaní listin do sbírky listin
 • mimosoudní vymáhání pohledávek, včetně sepisování dohod o uznání závazků, splátkových kalendářů, směnek atd.
 • zajištění služeb zapsaného mediátora
 • příprava podkladů pro soudní řízení
Předpisy záloh
 • vedení a aktualizace evidence vlastníků bytových a nebytových jednotek a garážových stání
 • vyhotovení předpisu záloh
 • příprava příkazů k úhradě, styk s bankou
 • kontrola platební morálky vlastníků jednotek, evidence a upomínaní dlužných plateb
 • příprava rozpočtů
 • provádění odečtů tepla a bytových vodoměrů vlastními pracovníky
 • rozúčtování nákladů energií dle platných právních předpisů vlastními pracovníky
 • vyúčtování záloh
Vedení účetnictví
 • vedení účetnictví v souladu se zákonnými požadavky
 • sestavení účetní závěrky
 • mzdová a personální agenda statutárních orgánů
 • roční zpráva o hospodaření
 • podávání daňových přiznání, je-li to třeba
Ostatní administrativní činnosti
 • vedení evidence spravovaného majetku
 • přehledná evidence technické dokumentace budovy včetně jejich archivace
 • přehledná evidence provozních nákladů
 • evidence všech smluv
 • každodenní komunikace s jednotlivými vlastníky

Provozně
-technická správa

TVO EUROPE

Podle charakteru Vaší nemovitosti doporučíme efektivní technické zabezpečení provozu.

Příklad služeb, které obecně poskytujeme:

 • denní kontrola a všeobecná údržba objektu
 • periodické kontroly provozního a technického zařízení objektu
 • provádění preventivní a plánované údržby
 • obsluha náhradního zdroje
 • kontrola systému CCTV, asistence při dohledávání kamerových záznamů
 • drobná údržba zámečnických a truhlářských prvkův
 • údržba koncových prvků zdravotních instalací a osvětlenív
 • optimalizace provozu
 • účast na likvidaci havárií - 24/7
 • operativní úklid okolí budovy
 • zpracování ročního plánu údržby, oprav a investic pro následný́ rok
 • dlouhodobé investiční plánování
 • odborné poradenství
 • vedení evidence prováděných revizí
 • objednávky potřebných revizí
 • asistence pracovníka správce revizním technikům při provádění revizí
 • zajištění odstranění závad z provedených revizí

Další nabízené služby

TVO EUROPE

Příklad dalších služeb, zajišťovaných vlastními pracovníky:

Úklidové služby
 • vnitřní i vnější úklid
 • strojový úklid garáží
 • dodávka hygienických materiálů
 • deratizace, desinfekce
 • generální úklid
Bezpečnostní služby
 • zajištění ochrany 24 hod., 365 dní v roce
 • obsluha systému EPS, EZS, CCTV, ACS
Recepce
 • evidence návštěv
 • poštovní služby
 • jazyková vybavenost (dle požadavku AJ, RJ…)
 • klíčové hospodářství
 • asistenční služby (objednávky, telefon, tisk, zjištění informací)
Údržba zeleně, zahradnické služby
Mytí fasád
Služby klempíře, zámečníka, zedníka ...